News & Events

Konstantin Ovechkin, Branch chief Shin Karate (Sokarate) in Kemerovo, Russia – 2nd place!

[:pl] Gratulacje Konstantyna Oveczkina, Brunch-chiefa r. Kemerowo, Rosja z zajmuj?cym 2 miejsce w kategorii wiekowej “Weterani”, w Mistrzostwach miasta Kemerowo “Syberyjski Nied?wied?” w Kyokushin karate, kt?ry odby? si? 17 kwietnia 2016 r. Kemerovo, KS “Arena. Osu! [:en] Congratulations to Konstantin Ovechkin, Branch-Chief of Kemerovo city, Russia! 2nd place in the age category “Veterans” on the …

Konstantin Ovechkin, Branch chief Shin Karate (Sokarate) in Kemerovo, Russia – 2nd place! Read More »

Share please:

In the Kiev city opened a new Branch of Shin Karate (Sokarate)

[:pl] 16 kwietnia 2016г w Kijowie, w trakcie spotkania prezydenta ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa, prezydenta Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowskiego i Senseija Anatolia Shudlyaka, podj?to decyzj? o otwarciu oddzia?u World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) w m.Kij?w. Sensei Anatolij Shudlyak zosta? pozycja Branch-Chief tego regionu. [:en] April 16, 2016 in Kiev, during the meeting the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) …

In the Kiev city opened a new Branch of Shin Karate (Sokarate) Read More »

Share please:

Shin Karate Full Contact

[:pl] Filozofia zdrowego stylu ?ycia, sztuki walki, kt?ra zawiera w sobie gigantyczny spok?j, pewno?? siebie i d??enie do r?wnowagi umys?u i cia?a! Shin Karate (Sokarate) Pe?ny Kontakt – to sztuka walki 21 wieku! Shin Karate (Sokarate) – to pe?nokontaktowa sztuka walki z rzutami, d?wigniami, duszeniami i walk? w parterze, samoobrona dla dzieci i doros?ych, grupy …

Shin Karate Full Contact Read More »

Share please:

Welcome new Instructor Ruslan Ibragimov in Bessatabia, Bolgrad

[:pl] Gratulacje Sensei Rus?ana Ibragimowa z uzyskaniem Certyfikatu instruktora, z prawem do nauczania Sokarate w grupach z r??nymi kategoriami wiekowymi! [:en] Congratulations to Sensei Ruslan Ibragimov with Certificate of instructor, with the right of teaching Shin Karate (Sokarate) in groups with different age categories! [:ru] Поздравляем Сэнсэя Руслана Ибрагимова с получением Сертификата инструктора, с правом преподования Шин Каратэ (Сокаратэ) в группах с разными возрастными категориями! …

Welcome new Instructor Ruslan Ibragimov in Bessatabia, Bolgrad Read More »

Share please:

Ibragimov Ruslan 1st Dan Shin Karate

[:pl] Congratulations to Ruslan Ibragimov successfully passing the 1st Dan Shin Karate (Sokarate)! Karateki Izmaila przesz?y certyfikacj? i potwierdzili swoje pasa. W Izmaile, w sobot? 2 kwietnia, w hali sportowej FSO “Ukraina” odby?a si? certyfikacja sportowc?w – karatek?w, kt?rzy bronili swoje pasa. Egzaminatorem, sportowc?w wyst?pili przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate w Besarabii Shihan Oleg Shiliyaev, 5 …

Ibragimov Ruslan 1st Dan Shin Karate Read More »

Share please:

The 12th Open Championship of Japanese fencing. Izmail

Как настоящие японские самураи… Измаильская городская организация ФСО “Украина” в субботу, 12 марта провела двенадцатый по счёту Открытый чемпионат по прикладному японскому фехтованию среди детей и взрослых. С каждым годом количество участников чемпионата всё увеличивается, что говорит о возросшей популярности соревнований. Заместитель председателя ИГО ФСО “Украина” Олег Шиляев, главный организатор соревнований, возглавил судейство. В чемпионате …

The 12th Open Championship of Japanese fencing. Izmail Read More »

Share please:

3rd Seminar Shin Karate in Izmail, Ukraine

5 марта 2016г. в Измаиле состоялся третий международный семинар по Шин Каратэ (Сокаратэ) …    “Восточники” Бессарабии поедут в Японию. Нет предела совершенству – этот принцип одинаково справедлив для всех искусств, как изящных, так и боевых. В третьем Международном семинаре по Шин Каратэ (Сокаратэ), который прошел на базе физкультурно-спортивного общества «Украина» в субботу, 5 марта, …

3rd Seminar Shin Karate in Izmail, Ukraine Read More »

Share please:

Damian Strzelecki 1st Dan!!!

[:pl] 27 lutego 2016г w Centralnym Dojo ?wiatowej Organizacji Sokarate (World Shin Karate Organization) pomy?lnie przeszed? Dan-test Damian Strzelecki, kt?ry jest jednym z instruktor?w Honbu Dojo. W ci?gu p??torej godziny Damian demonstrowa? ca?? uderzeniowe technik? r?k i n?g, kata, a tak?e wykonywa? aktywno?ci fizycznej wszelkiego rodzaju. Po zako?czeniu demonstracji techniki i ?wicze? fizycznych, Damian przeszed? …

Damian Strzelecki 1st Dan!!! Read More »

Share please:

Trening w Honbu Dojo

[EN]On Thursday in the Central Dojo of World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization)  held intensive training. The main emphasis was on practicing fast explosive kicks. All were alive and well, and also received a lot of positive emotions. Sokrate – to be strong! [PL] W czwartek w Centralnej sali ?wiatowej Organizacji Sokarate (World Shin Karate …

Trening w Honbu Dojo Read More »

Share please: