Damian Strzelecki 1st Dan!!!

[:pl]Damian-Strzelecki-1st-Dan-Sokarate

27 lutego 2016г w Centralnym Dojo ?wiatowej Organizacji Sokarate (World Shin Karate Organization) pomy?lnie przeszed? Dan-test Damian Strzelecki, kt?ry jest jednym z instruktor?w Honbu Dojo. W ci?gu p??torej godziny Damian demonstrowa? ca?? uderzeniowe technik? r?k i n?g, kata, a tak?e wykonywa? aktywno?ci fizycznej wszelkiego rodzaju. Po zako?czeniu demonstracji techniki i ?wicze? fizycznych, Damian przeszed? test Kumite w pe?nym kontakcie 20 min. Warto zauwa?y?, ?e i ten test wytrzyma? godnie!
W imieniu wszystkich cz?onk?w ?wiatowej Organizacji Sokarate World Shin Karate Organization), gratulacje dla Damiana z tym bardzo wa?nym wydarzeniem w jego ?yciu! ?yczymy mu wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia i sukces?w w karierze sportowej! Osu!
Zarz?d World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization)

Invalid Displayed Gallery

[:en]Damian-Strzelecki-1st-Dan-Sokarate

February 27, 2016 in the Central Dojo of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) successfully passed Dan-test Damian Strzelecki, which is one of the instructors of the Honbu Dojo. Within a half hour Damian showed all the technique Kihon of hands and feet, kata, as well as perform physical exercise of different types. After a demonstration of techniques and exercise, Damian passed the test 20 min in Full Contact Kumite.
We note that this test and he passed with dignity!
On behalf of all the members of World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) , we congratulate Damian on this landmark event in his life! We wish him only the best, good health and success in your career!
The Board of World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) .
OSU!

Invalid Displayed Gallery

[:ru]Damian-Strzelecki-1st-Dan-Sokarate

27 февраля 2016г в Центральном Доджо Всемирной Организации Шин Каратэ (Всемирной Организации Сокаратэ) успешно прошёл Дан-тест Дамиан Стрелецки, который является одинм из инструкторов Honbu Dojo. В течение полутора часа Дамиан демонстрировал всю ударную технику рук и ног, ката, а также выполнял физическую нагрузку разного типа. По окончании демонстрации техники и выполнения физических упражнений, Дамиан прошёл тест Кумитэ в полном контакте 20 мин. Хочется отметить, что и это испытание он выдержал достойно! От имени всех членов нашей Организации, поздравляем Дамиана с этим очень важным событием в его жизни! Желаем ему только всего самого наилучшего, крепкого здоровья и успехов в спортивной карьере! Правление Всемирной Организации Шин Каратэ.
Осу!

Invalid Displayed Gallery

[:]

Share please: