Happy New Year!

Dear friends, i would like to thank you all for Great Year. For all friends, events and memories from year 2018. I would like to wish you all great year 2019, success, love and happiness in personal and work life. Best Regards!
The Board of WSKO (WSO) & WFKU

Дорогие друзья!
От имени Правления WSKO (WSO) и WFKU хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд в 2018г.!
В уходящем году мы провели массу значимых мероприятий, которые поспособствовали ещё большему росту нашей Организации.
Желаю вам в Новом 2019 году успехов, крепкого здоровья, благополучия, любви и счастья!!!
С Новым Годом, друзья!!!
Правление WSKO (WSO) и WFKU.
Osu!

Drodzy przyjaciele!
W imieniu Zarz?du WSKO (WSO) i WFKU chc? podzi?kowa? za trudn? prac? w 2018!
W ubieg?ym roku przeprowadzili?my wiele znacz?cych wydarze?, kt?re przyczyni?y si? do jeszcze wi?kszego rozwoju naszej Organizacji.
?ycz? wam w Nowym roku 2019 sukces?w, dobrego zdrowia, pomy?lno?ci, mi?o?ci i szcz??cia!!!
Szcz??liwego Nowego Roku, przyjaciele!!!
Zarz?d WSKO (WSO) i WFKU.
Osu!

Liebe Freunde, ich m?chte mich bei euch allen f?r Jahr 2018 bedanken. Danke f?r alle neu und alte Freunde, f?r super events und erinnerrungen. Ich m?chte euch allen alles beste, viel liebe, freude und zufriedenheit in Jahr 2019 w?nschen.
Mit freundlichen Gr??en!

Draz? p??tel?, cht?l bych v?m v?em ze srdce pod?kovat ze skv?l? rok 2018. Za v?echny, star? i nov? p??tele, za skv?l? akce a setk?n? a za p?kn? vzpom?nky. Cht?l bych v?m v?em pop??t hodn? ?t?st?, ?sp?ch?, zdrav? a spokojenosti v roce 2019.

S p??telsk?mi pozdravy!

Share please: