Ibragimov Ruslan 1st Dan Shin Karate

[:pl]Ibragimov_Ruslan-Serugei_Tsoy-Sokarate
Congratulations to Ruslan Ibragimov successfully passing the 1st Dan Shin Karate (Sokarate)!
Karateki Izmaila przesz?y certyfikacj? i potwierdzili swoje pasa.
W Izmaile, w sobot? 2 kwietnia, w hali sportowej FSO “Ukraina” odby?a si? certyfikacja sportowc?w – karatek?w, kt?rzy bronili swoje pasa.
Egzaminatorem, sportowc?w wyst?pili przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate w Besarabii Shihan Oleg Shiliyaev, 5 dan i szef instruktor oddzia?u Sokarate w Bo?gradie Sensei Siergiej Coj, 3rd dan.
– Ch?opaki zdawa?o egzamin z przygotowania fizycznego, a tak?e za wykonanie uderze? r?kami i nogami. Tylko certyfikat odby?y si? 12 zawodnik?w w wieku od 12 lat i starszych. Karateki zdawa?o egzaminy na r??ne pasy – od mst, pomara?czowy i czarny pas pierwszego dana – m?wi Oleg Shiliyaev.
Warto wspomnie?, ?e certyfikat i potwierdzenie otrzymali absolutnie wszyscy zawodnicy.
– Ciesz? si?, ?e dzi? m?odzie? w wieku od 10 do 14 lat wykaza?y doskona?? sprawno?? fizyczn?, wykonywali od 20 do 80 pompek, ?e nie ka?demu doros?emu pod si?? – podkre?li? egzaminator.
Certyfikat na czarny pas pierwszy dan przeszed? instruktor Shin Karate (Sokarate) miasta Bolgrad Rus?an Ibragimow, kt?ry stoi na czele szko?y sztuk walki w Bo?gradie.
Irina Zolotareva

Invalid Displayed Gallery

[:en]Ibragimov_Ruslan-Serugei_Tsoy-Sokarate
Congratulations to Ruslan Ibragimov successfully passing the 1st Dan Shin Karate (Sokarate)!
Karateka’s of Izmail city passed attestation and confirmed their belts.
In Izmail, on Saturday 2 April, at the gym FSO “Ukraine” has passed the certification of sportsmen who have defended their belts.
Examiners athletes was by the representative of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) in Bessarabia Shihan Oleg Shilyaev, 5th Dan Branch Chief of the Bessarabian branch of Sokrate in Bolgrad Sensei Sergey Tsoy, 3rd Dan.
– The guys passed the exam for physical training, and to comply with punches and kicks. Just passed the certification 12 athletes aged 12 years and older. Karate passed examinations in a variety of belt – and student from orange to black belt first Dan, – says Shihan Oleg Shilyaev.
It should be noted that the certification and confirmation received all athletes.
– I am glad that today adolescents aged 10 to 14 years showed excellent physical training, they performed from 20 to 80 pushups that not every adult under force, said the examiner.
Certification for black belt first Dan Shin Karate (Sokarate) passed instructor Ruslan Ibragimov, who heads the school of martial arts in Bolgrad.
Irina Zolotareva

Invalid Displayed Gallery

[:ru]Ibragimov_Ruslan-Serugei_Tsoy-Sokarate
Congratulations to Ruslan Ibragimov successfully passing the 1st Dan Shin Karate (Sokarate)!
Каратисты Измаила прошли аттестацию и подтвердили свои пояса.
В Измаиле, в субботу 2 апреля, в спортивном зале ФСО “Украина” прошла аттестация спортсменов – каратистов, которые защищали свои пояса.
Экзаменаторами спортсменов выступили представитель Всемирной Организации Шин Каратэ (Всемирной Организации Сокаратэ) в Бессарабии Шихан Олег Шиляев, 5й дан и шеф-инструктор бессарабского филиала Шин Каратэ (Сокаратэ) в Болграде Сэнсэй Сергей Цой, 3й дан.
– Ребята сдавали экзамен по физической подготовке, а также по выполнению ударов руками и ногами. Всего аттестацию прошли 12 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше. Каратисты сдавали экзамены на разные пояса – от ученического оранжевого и до черного пояса первого дана, – рассказывает Олег Шиляев.
Стоит отметить, что аттестацию и подтверждение получили абсолютно все спортсмены.
– Радует, что сегодня подростки в возрасте от 10 до 14 лет показали отличную физическую подготовку, они выполняли от 20 до 80 отжиманий, что не каждому взрослому под силу, – подчеркнул экзаменатор.
Аттестацию на черный пояс первый дан прошел и инструктор Шин Каратэ (Сокаратэ)  города Болграда Руслан Ибрагимов, который возглавляет школу единоборств в Болграде.
Ирина Золотарева

Invalid Displayed Gallery

[:]

Share please: