In the Kiev city opened a new Branch of Shin Karate (Sokarate)

[:pl]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

16 kwietnia 2016г w Kijowie, w trakcie spotkania prezydenta ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa, prezydenta Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowskiego i Senseija Anatolia Shudlyaka, podj?to decyzj? o otwarciu oddzia?u World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) w m.Kij?w.
Sensei Anatolij Shudlyak zosta? pozycja Branch-Chief tego regionu.
[:en]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

April 16, 2016 in Kiev, during the meeting the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andrii Rekunov, President of the Interregional Full-Contact Karate Federation Shihan Krasylivskyi Vitaly and Sensei Anatoly Shudlyak, it was decided to open a branch of Shin Karate (Sokarate) in Kiev city.
Sensei Anatoly Shudlyak was appointed Branch chief in this region.
[:ru]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

16 апреля 2016г в г. Киев, в ходе встречи президента Всемирной Организации Шин Каратэ (Всемирной Организации Сокаратэ) Шихана Андрея Рекунова, президента Межрегиональной Федерации Фул-Контакт Каратэ Шихана Виталия Красиловского и Сэнсэя Анатолия Шудляка, было принято решение об открытии филиала Шин Каратэ (Сокаратэ) в г. Киев.
Сэнсэй Анатолий Шудляк был назначен Бранч-чифом данного региона.

Share please: