Meeting in Izmail city Bessarabia

[:pl]Sokarate-Meeting-Izmail-17-05-2016 (10)
17 czerwca 2016 r. Ismail z robocz? wizyt? odwiedzi? Prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate, Mistrz sztuk walki Shihan Andrzej Rekunov (g??wna siedziba znajduje si? w Polsce).
Cel wizyty-przygotowanie do mi?dzynarodowych turniej w Sokaratefull-contact w Ismailje, w kt?rym wezm? udzia? zawodnicy z Polski, Gruzji, Rumunii, Mo?dawii i Ukrainy.
Cze?? Besarabii b?d? broni? najlepsi zawodnicy Shin Karate (Sokarate).
By? to r?wnie? dzie?, kiedy spotka? Shihan Andrzej Rekunov i Shihan Oleg Shilyaev z rektora Izmailskjego Pa?stwowego Uniwersytetu Humanistycznego Jaros?aw Kiczuk, gdzie om?wili perspektywy popularyzacji sportu – Sokarate w?r?d student?w, a tak?e rozpatrzono szereg pyta? o mi?dzynarodowych programach wymiany do?wiadcze? w?r?d student?w.
Po wszystkich spotka? Shihan Andrzej Rekunov przeprowadzi? s?dzia seminarium na sportowej bazie Dojo FSO “Ukraina”, gdzie zebrali si? trenerzy-instruktorzy Sokarate w Bessarabskim dziedzinie.
Podsumowuj?c Prezes WSKO (WSO) Shihan Andrzej Rekunov pogratulowa? Shihana Olega Shilyaeva powo?any na stanowisko wiceprezesa Og?lnoukrai?skiej Organizacji Spo?ecznej “Federacja Sokarate Ukrainy”
OSU!

[:en]
17 Jun 2016 in Izmail city with working visit was visited by the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization), Martial Arts Master Shihan Andrii Rekunov (head office located in Poland).
The purpose of the visit is to prepare for the international tournament Sokarate Full-Contact in Izmail city, which will bring together athletes from Poland, Georgia, Romania, Moldova and Ukraine.
The Honor of Bessarabia will defend the best of the best athletes Shin Karate (Sokarate).
This was also the day he met Shihan Andrii Rekunov and Shihan Oleg Shilyaev with the rector of the Izmail State Humanitarian University Yaroslav Kichuk, where they discussed prospects for the popularization of the sport – Sokarate among students, and addressed a number of questions about international programs for exchange of experience among students.
After all the meetings Shihan Andrii Rekunov held a judicial seminar on sports base of the Dojo of FSO “Ukraine”, which brought together coaches-instructors Sokarate in Bessarabian region.
In conclusion Shihan Andrii Rekunov congratulated to Shihan Oleg Shilyaev appointed to the position of Vice-President of Ukrainian Public Organization “UKRAINE SOKARATE FEDERATION”
OSU!

[:ru]
17 июня 2016г. в Измаиле с рабочим визитом побывал Президент Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ), мастер боевых искусств Шихан Андрей Рекунов (центральный офис находиться в Польше).
Цель визита – подготовка к международному турниру по Шин Каратэ (Сокаратэ) Фулл-Контакт в Измаиле, на который съедутся спортсмены из Польши, Грузии, Румынии, Молдовы и Украины.
Честь Бессарабии будут отстаивать лучшие из лучших спортсменов
Шин Каратэ (Сокаратэ).
Также в этот день состоялась встреча Шихана Андрея Рекунова и Шихана Олега Шиляева с ректором Измаильского Государственного Гуманитарного Университета Ярославом Кичуком, где обсуждались перспективы по популяризации данного вида спорта
Шин Каратэ (Сокаратэ) среди студентов, а также рассматривался ряд вопросов о международных программах по обмену опытом среди студентов.
После всех встреч Андрей Николаевич провел судейский семинар на спортивной базе ИГО ФСО ” Украина”, на котором собрались тренеры-инструкторы
Шин Каратэ (Сокаратэ) бессарабского региона. В завершении Андрей Рекунов поздравил Олега Шиляева с назначением на должность Вице-президента Всеукраинской Общественной Организации “ФЕДЕРАЦИЯ СОКАРАТЭ УКРАИНЫ”
Осу!

 

Share please: