Seminar & Dan-test Shin Karate (Sokarate) in Kiev 23-04-2016

[:pl]Sokarate-Kiev-Sensei-Shudlyak-23-04-2016 (1)
23 kwietnia 2016г. w Kijowie, w centralnym Dojo Kijowskim “Droga Or?a”, odby?o si? seminarium pod przewodnictwem Prezesa ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa 7 dan(Polska) i Prezesa Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowsiego 6 dan(Ukraina). Organizatorem seminarium by? Sensei Anatolij 3 dan, Kij?w.
Na seminarium szczeg?ln? uwag? zwr?cono na techniki walki na zasadach full-contact kumite freestyle. Shihan Witalji Krasilowski szczeg??owo wyja?ni? i zademonstrowa? r??ne kombinacje-wi?zad?a, technik? r?k i n?g, a tak?e rzuty, schwytanie i b?l techniki, kt?re s? najbardziej skuteczne w prowadzeniu walki wed?ug zasad full-contact kumite freestyle.
Kijowski oddzia? Sokarate w tej chwili prowadzi aktywn? przygotowania do 1-go otwartego Pucharu Ukrainy w Sokarate, kt?ry odb?dzie si? w dniu 21 maja 2016г. w roku Tetijiv.
Przyw?dcy World Sokarate Organization podkre?lali wysoki poziom przygotowania zawodnik?w klubu “Droga Or?a” i wyrazili wdzi?czno?? do Senseja Anatolija Shudljaka za w?a?ciwe podej?cie do procesu treningu i wychowania m?odego pokolenia w Duchu Bishido.
Kluczowym punktem seminarium by? egzamin na czarne pasy, kt?re pomy?lnie przesz?y Anatolij Shudljak 3 dan, Eugen Konowa?ow 1 dan i Ksenia Bondarenko 1 dan. Dan test sp?dzi? bezpo?rednio Prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihan Andrzej Rekunow.
Na podsumowaniu wynik?w seminarium, sensei Anatolij Shudl jak zosta?y potwierdzone uprawnienia Branch-chief(szefa instruktora) Kij?wa i Kij?wskiego woj.
W imieniu zarz?du World Sokarate Organization gratulacje dla Senseija Anatolija i jego uczni?w, z tym znacz?cym wydarzeniem!
?yczymy Kijowskiemu branchowi owocnego rozwoju i sukces?w na tatami!
Osu!

Invalid Displayed Gallery

[:en]Sokarate-Kiev-Sensei-Shudlyak-23-04-2016 (1)
April 23, 2016. in Kiev, at the Central Dojo of Kiev region “The way of the Eagle”, was held seminar under the leadership of President of the
World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andrii Rekunov 7th Dan(Poland) and President of the Interregional Full-Contact Karate Federation Shihan Vitaly Krasilovsky 6th Dan(Ukraine). The seminar was organized by Sensei Anatoly Shudlyak 3rd Dan, Kiev.
At the seminar, special attention was paid to the art of warfare by the rules of full-contact Kumite freestyle. Shihan Vitaly Krasilovsky explained in detail and demonstrated different combinations of cords, the technique of hands and feet, as well as throws, grappling and submission techniques that are most effective in combat according to the rules of full-contact Kumite freestyle.
The Kiev branch of Sokrate in the moment is actively preparing for the 1st open Ukraine Sokarate Cup held on may 21, 2016. in Tetiev city, Kyiv region.
The leaders of the
World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) noted the high level of preparation of sportsmen of club “The way of the Eagle” and expressed gratitude to Sensei Anatoly Shudlyak for the right approach to the training process and education of the younger generation in the Spirit of Bushido.
The key point of the seminar was the examination for Black belts who have successfully passed Anatoly Shudlyak 3rd Dan, Evgeniy Konovalov 1st Dan and Kseniya Bondarenko 1st Dan.
Given a test conducted by the President of the
World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andrii Rekunov.
The summary of the seminar, Sensei Anatoly Shudlyak were confirmed by the authority of the Branch chief of Kyiv city and Kyiv region.
On behalf of the Board of the
World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) congratulations to Sensei Anatoly and his students with this great events!
We wish the Kiev branch of the fruitful development and success on the tatami!
OSU!

Invalid Displayed Gallery

[:ru]Sokarate-Kiev-Sensei-Shudlyak-23-04-2016 (1)
23 апреля 2016г. в г. Киев, в центральном Доджо Киевской области “Путь Орла”, состоялся семинар под руководством президента Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ) Шихана Андрея Рекунова 7-й дан(Польша) и президента Межрегиональной Федерации Фул-Контакт Каратэ Шихана Виталия Красиловского 6-й дан(Украина). Организатором семинара выступил Сэнсэй Анатолий Шудляк 3-й дан, г.Киев.
На семинаре особое внимание было уделено технике ведения боя по правилам фулл-контакт кумитэ фристайл. Шихан Виталий Красиловский подробно объяснял и демонстрировал разные комбинации-связки, ударную технику рук и ног, а так же броски, захваты и болевые приёмы, которые являются наиболее эффективными при ведении боя по правилам фулл-контакт кумитэ фристайл.
Киевский филиал Шин Каратэ (Сокаратэ) в данный момент ведёт активную подготовку к 1-му открытому Кубку Украины по Шин Каратэ (Сокаратэ), который состоится в 21 мая 2016г. в г. Тетиев, Киевской обл.
Руководители World Sokarate Organization отметили высокий уровень подготовки спортсменов клуба “Путь Орла” и выразили благодарность сэнсэю Анатолию Шудляку за правильный подход к тренировочному процессу и воспитанию подрастающего поколения в Духе Бушидо.
Ключевым моментом семинара стал экзамен на чёрные пояса, который успешно прошли Анатолий Шудляк 3-й дан, Евгений Коновалов 1-й дан и Ксения Бондаренко 1-й дан. Дан тест провёл непосредственно президент Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ) Шихан Андрей Рекунов.
По подведению итогов семинара, сэнсэю Анатолию Шудляку были подтверждены полномочия Бранч-чифа(шеф-инструктора) г. Киев и Киевской обл.
От имени правления World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) поздравляем Сэнсэя Анатолия и его учеников с этим знаменательным событием!
Желаем Киевскому бранчу плодотворного развития и успехов на татами!
Осу!

Invalid Displayed Gallery

[:]

Share please: