Shin Karate Full Contact

[:pl]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

Filozofia zdrowego stylu ?ycia, sztuki walki, kt?ra zawiera w sobie gigantyczny spok?j, pewno?? siebie i d??enie do r?wnowagi umys?u i cia?a!

Shin Karate (Sokarate) Pe?ny Kontakt – to sztuka walki 21 wieku!

Shin Karate (Sokarate) – to pe?nokontaktowa sztuka walki z rzutami, d?wigniami, duszeniami i walk? w parterze, samoobrona dla dzieci i doros?ych, grupy samoobrony dla kobiet, grupy samoobrony dla os?b niepe?nosprawnych, indywidualne szkolenia.

Na naszych zaj?ciach mo?na nauczy? si? w kr?tkim czasie techniki uderze? i kopni??, b?l i metody uwolnienia si? od nich. Na treningach zwraca si? szczeg?ln? uwag? fizycznego i psychologicznego przygotowania, ?wicze? na rozw?j elastyczno?ci i wytrzyma?o?ci.

Shin Karate (Sokarate) – to wolno?? bitwy!
Shin Karate (Sokarate) – to prawdziwa walka w pe?nym kontakcie z jednym lub wieloma przeciwnikami!
Shin Karate (Sokarate) – to sztuka walki dla wszystkich, bez ogranicze? wieku i p?ci!

Treningi prowadz? wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim do?wiadczeniem w nauczaniu kontaktowego karate!

Sokarate – obro? si? sam![:en]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

The philosophy of healthy lifestyle, the Martial Art, carries a gigantic calmness, confidence and the desire to balance mind and body!

Shin Karate (Sokarate) Full Contact – it’s Martial Arts of the 21st century!

In the Sokarate Dojo’s will teach you in a short time the shock technique of hands and feet, techniques of throws, painful receptions and the release of them.

Shin Karate (Sokarate) is free fight!
Shin Karate (Sokarate) is the real full contact fighting with one or more opponents!
Shin Karate (Sokarate) – martial art to all, without restriction of age or gender!

Training is conducted by qualified instructors with more then years of teaching experience contact karate!

Shin Karate (Sokarate) – protect yourself!

[:ru]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Shin Karate (Sokarate) Branch Chief

Философия здорового образа жизни, боевое искусство, несущее в себе исполинское спокойствие, уверенность в своих силах и стремление к балансу разума и тела!

Шин Каратэ (Сокаратэ) Фулл-Контакт – единоборство 21-го века!

На занятиях
Шин Каратэ (Сокаратэ) вас обучат в короткий срок ударной технике рук и ног, технике бросков, болевых приёмов и освобождению из них.

Шин Каратэ (Сокаратэ) – это свобода боя!

Шин Каратэ (Сокаратэ) – это настоящий бой в полном контакте с одним или несколькими противниками!

Шин Каратэ (Сокаратэ) – единоборство для всех, без ограничения возраста и пола!

Тренировки проводят квалифицированные инструкторы, с многолетним опытом преподавания контактного каратэ!

Шин Каратэ (Сокаратэ) – защити себя сам!

[:]

Share please: