The new Shin Karate (Sokarate) Dojo in Germany

Today is January 19, 2018 in Wroc?aw city, Poland arrived with a special visit from Germany Sensei Jakub Cerny and his student Lucas. For Sensei Jakub had organized individual training, which was conducted by the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andi Rekunov and assistant Sensei Sergio ?ukaszewicz.
Sensei Jakub Cerny demonstrated a high level of Full-Contact Karate technics and Spirit of true Budoka. As a result of negotiations, Sensei Jakub Cerny received the Certificate of official representative WSKO (WSO) in Germany.
Osu!
Dzisiaj, 19 stycznia 2018 r. w mie?cie Wroc?aw, Polska przyby? ze specjaln? wizyt? z Niemiec Sensei Jakub Cerny i jego ucze? ?ukasz. Dla senseija Jakuba zosta?o zorganizowane szkolenie indywidualne, kt?re przeprowadzili Prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihan Andi Rekunov i asystent Sensei Sergio ?ukaszewicz.
Sensei Jakub Cerny pokaza? wysoki poziom Full Contact Karate i duch prawdziwego Budoka. W wyniku negocjacji, Sensei Jakub Cerny otrzyma? certyfikat oficjalnego przedstawiciela WSKO (WSO) w Niemczech.
OSU!
Сегодня 19 января 2018 в г. Вроцлав, Польша прибыл со специальным визитом из Германии Сэнсэй Якуб Черны со своим учеником Лукашем. Для Сэнсэя Якуба была организована индивидуальная тренировка, которую провел Президент Всемирной Организации Шин Каратэ (Сокаратэ) Шихан Анди Рекунов. Ассистентом выступил Сэнсэй Сергей Лукашевич 2й дан. Сэнсэй Якуб Черны продемонстрировал высокий уровень техники Фулл-Контакт Каратэ и истинный Дух будоки. В результате переговоров, Сэнсэй Якуб Черны получил Сертификат представителя Шин Каратэ (Сокаратэ) в Германии.
Осу!

Share please: