The preparation for the tournament in Poland

[:pl]Tetiev-Sokarate-19-04-2016 (4)
W centralnym Dojo. Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Ukrainy pe?n? par? trwaj? przygotowania do otwartego turnieju w Kyokushin karate, kt?ry odb?dzie si? 29 kwietnia w ?orach, Polska.

Szkolenie odwiedzi? prezydent ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihan Andrzej Rekunow, kt?ry podkre?li? wysoki poziom zawodnik?w IFKF, kt?rych przygotowuje si? do tego turnieju bezpo?rednio Shihan Witalij Krasilowski, przewodnicz?cy WSO, prezes Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Ukrainy. Reprezentacja Sokarate Ukrainy pojedzie, przy wsparciu burmistrza m.Tetijiw Rus?ana Majstruka, a tak?e przedsi?biorc?w miasta.

?yczymy wam powodzenia, godnie wyst?pi? w tym turnieju, i wr?ci? do Domu w dobrym zdrowiu!
Osu!
[:en]Tetiev-Sokarate-19-04-2016 (4)
18.04.2016 at the Central Dojo of the Interregional Federation of Full-Contact Karate Ukraine – Shin Karate (Sokarate) in full swing preparing for the open tournament Kyokushin karate, which will be held April 29 in ?ory, Poland.

The training was attended by the President of the World Shin Karate Organization (World Sokarate Organization) Shihan Andrii Rekunov, which noted the high level athletes of the national team of the IFKF, which is preparing for this tournament directly Shihan Vitaly Krasilovski, Chairman of WSKO (WSO), President of the Interregional Full-Contact Karate Federation of Ukraine.
The Sokarate team of Ukraine will go with the support of the mayor of Tetiev Ruslan Maystruk and entrepreneurs of the city.

Wish you guys good luck, a decent performance in this tournament, and to return Home in good health!
OSU!

[:ru]Tetiev-Sokarate-19-04-2016 (4)
19 апреля 2016г В центральном Доджо Межрегиональной Федерации Фул-Контакт Каратэ Украины полным ходом идёт подготовка к открытому турниру по Киокушин каратэ, который пройдёт 29 апреля в г. Жоры, Польша.

Тренировку посетил президент Всемирной Организации Шин Каратэ (Всемирной Организации Сокаратэ) Шихан Андрей Рекунов, который отметил высокий уровень спортсменов сборной команды МФФК, которых готовит к этому турниру непосредственно Шихан Виталий Красиловский, председатель WSO, президент Межрегиональной Федерации Фул-Контакт Каратэ Украины.  Сборная команда Шин Каратэ (Сокаратэ) Украины поедет на этот турнир при поддержке мэра г. Тетиева Руслана Майструка, а так же предпринимателей города. Желаем вам, ребята, удачи, достойно выступить на этом турнире и вернуться на Родину в добром здравии!!! 
Осу!
[:]

Share please: