Western-Ukrainian winter-camp Shin Karate (Sokarate)

[:en]From 10 to 12 January 2017. Brody, Lviv region held a Western Ukrainian camp winter Shin Karate (Sokarate).
This camp was attended by teams from the cities: Brody, Lviv, Radivilov. The total number of participants 70 athletes. A special feature of this school was that the workouts were young instructors.
The camp was the exchange of experiences and best practices of trainings on various topics and preparation of teams for competition at various levels.
In the framework of the winter school held a Cup Branch in Western Ukraine Sokarate, division of Knockdown Kumite section of Kata among children, juniors and young women.
The organizer Shihan Igor Sosnowski 5th Dan.
Osu!

[:pl]Od 10 do 12 stycznia 2017 r. Brodach Lwowskiej woj. odby? si? Zachodnio-Ukrai?ski ob?z zimowy Sokarate.
W tym obozie wzi??o udzia? dru?yny z miast: Brody, Lw?w, Radyvilow. ??czna liczba uczestnik?w 70 zawodnik?w.
Cech? tej szko?y by?o to, ?e treningi prowadzili m?odzi instruktorzy. W obozie by?a wymiana do?wiadcze? i najlepszych praktyk prowadzenia trening?w na r??ne tematy i przygotowanie dru?yn do zawod?w, r??nych poziom?w.
W ramach zimowej szko?y odby? si? mistrzostwa Brancha Zachodniej Ukrainy Шин Каратэ (Сокаратэ), dywizja Knockdown-Kumite w dziale kata w?r?d dzieci, junior?w i m?odych kobiet.
Organizator Shihan Igor Sosnowski 5th dan.
Osu!

[:ru]С 10 по 12 января 2017 года в г. Броды Львовской обл. состоялся Западноукраинская зимняя школа Шин Каратэ (Сокаратэ).
В этой школе приняли участие команды городов: Броды, Львов, Радывилов.Общее количество участников 70 спортсменов. Особенностью этой школы было то, что тренировки проводили молодые инструктора. На лицо был обмен опытом и методикой проведения тренировок по разным тематикам и подготовки команд к соревнованиям различных уровней.
В рамках проведения зимней школы был проведен чемпионат Бранча Западной Украины Шин Каратэ (Сокаратэ), дивизион Нокдаун-Кумитэ в разделе ката среди детей, юниоров и девушек.
Организатор Шихан Игорь Сосновский 5й дан.
Осу!

Share please: